Tecentriq (atezolizumab) 

 

Szczegółowe informacje o leku Tecentriq

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

O leku:


Tecentriq (atezolizumab) należy do grupy leków stosowanych w immunoterapii, czyli takim sposobie leczenia chorób nowotworowych, który prowadzi do modyfikacji funkcji układu immunologicznego chorego w celu jego stymulacji do aktywnej i skutecznej walki z nowotworem i eliminacji komórek nowotworowych. Komórkami układu odpornościowego, odgrywającymi kluczową rolę w procesie rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych są cytotoksyczne limfocyty T, na powierzchni których znajdują się receptory PD-1, odbierające sygnały hamujące aktywność tych komórek. Połączenie receptora PD-1 z jego ligandem PD-L1 jest takim sygnałem hamującym, które w konsekwencji wygasza aktywność limfocytów T cytotoksycznych i umożliwia wzrost nowotworu. Zadaniem leku Tecentriq (atezolizumab), przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko ligandowi PD-L1, jest zablokowanie połączenia PD-1 z PD-L1 a tym samym umożliwienie niszczenia komórek nowotworowych przez limfocyty T.

Tecentriq stosowany jest w leczeniu raka płuc, raka urotelialnego, potrójnie ujemnego raka piersi (dawka 840 mg), oraz raka wątrobowokomórkowego (dawka 1200 mg).

Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Tecentriq 840 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

- Tecentriq 1200 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301; fax:+ 48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, fax +48 22 345 18 74 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym https://www.roche.pl/pl/bezpieczenstwo-produktow/zglaszanie-dzialan-niepozadanych.html.

 

Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Tecentriq

M-PL-00000852