Rozlytrek (entrektynib) ▼

 

Szczegółowe informacje o leku Rozlytrek

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

 

O leku:


ROZLYTREK (entrektynib) jest tzw. inhibitorem kinaz TRK, ROS1 i ALK. Lek jest wskazany do leczenia chorych na nowotwory lite z obecnością fuzji w genie NTRK, u których nowotwór jest miejscowo zaawansowany, rozsiany lub którego resekcja chirurgiczna prawdopodobnie będzie skutkować ciężką chorobą oraz którzy nie otrzymali wcześniej inhibitora NTRK, dla których brak jest zadowalających opcji terapeutycznych. Lek stosuje się też w leczeniu chorych na ROS1-dodatniego zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.
 
Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Entrektynib jest dostępny w postaci kapsułek po 100 i 200 mg

▼Produkt leczniczy jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.

Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301; fax:+ 48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, fax +48 22 345 18 74 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym www.roche.pl/pl/bezpieczenstwo-produktow/zglaszanie-dzialan-niepozadanych.html.

Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Rozlytrek