Alecensa (alektynib) ▼

 

Szczegółowe informacje o leku Alecensa

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

O leku:


Alecensa (alektynib) jest tzw. inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK, lekiem wykorzystywanym w terapii dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). Ten typ nowotworu występuje u około 5% chorych na NDRP, częściej u osób młodszych i niepalących oraz charakteryzuje się gorszym rokowaniem w stosunku do innych podtypów raka płuca ze względu na znacznie większe ryzyko przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Lek przyjmowany jest doustnie w postaci kapsułek 2 x 600mg/dobę do wystąpienia progresji choroby lub nieakceptowalnej toksyczności.
 
Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- kapsułki twarde zawierające chlorowodorek alektynibu w ilości 150 mg alektynibu

Materiały do pobrania

▼Produkt leczniczy jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. 

Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301; fax:+ 48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, fax +48 22 345 18 74 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym https://www.roche.pl/pl/bezpieczenstwo-produktow/zglaszanie-dzialan-niepozadanych.html.

 

Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Alecensa

M-PL-00000828