Madopar (lewodopa + benzerazyd) 

 

Szczegółowe informacje o leku Madopar

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

 

O leku:

Wskazania:

Produkt Madopar jest wskazany w leczeniu choroby Parkinsona oraz zespołu niespokojnych nóg (Restless Legs Syndrome – RLS), w tym: 

  • idiopatycznego RLS, 
  • RLS związanego z niewydolnością nerek wymagającą dializy.

Mechanizm działania:

Choroba Parkinsona

Dopamina, która działa w mózgu jako neuroprzekaźnik, u pacjentów z chorobą Parkinsona występuje w niedostatecznej ilości. Lewodopa jest bezpośrednim prekursorem w biosyntezie dopaminy i ze względu na zdolność przenikania przez barierę krew-mózg, jest stosowana jako prolek w celu zwiększenia stężenia dopaminy . Po wniknięciu do ośrodkowego układu nerwowego lewodopa jest metabolizowana przez dekarboksylazę do dopaminy. Jednak po podaniu doustnym  lewodopa mogłaby ulec szybkiej dekarboksylacji do dopaminy zarówno w mózgu, jak i w tkankach pozamózgowych. W takiej sytuacji większa część lewodopy stałaby się niedostępna dla mózgu, a utworzona obwodowo dopamina powodowałaby działania niepożądane. Dlatego konieczne jest blokowanie obwodowej (pozamózgowej) dekarboksylacji lewodopy. Można to osiągnąć przez równoczesne podawanie lewodopy i benzerazydu, inhibitora dekarboksylazy o działaniu obwodowym.

Idiopatyczny zespół niespokojnych nóg

Dokładny mechanizm działania jest nieznany, lecz dostępnych jest coraz więcej dowodów na to, że głównie układ dopaminergiczny bierze udział w patogenezie zespołu niespokojnych nóg.

Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Madopar 62,5 mg, 50 mg + 12,5 mg kapsułki

- Madopar 125 mg, 100 mg + 25 mg kapsułki

- Madopar 200 mg + 50 mg kapsułki

- Madopar HBS 100 mg + 25 mg kapsułki

- Madopar 250 mg, 200 mg + 50 mg tabletki 

- Madopar 62,5 mg, 50 mg + 12,5 mg tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

- Madopar 125 mg, 100 mg + 25 mg tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Madopar