Polivy (polatuzumab wedotyny) ▼

 

Szczegółowe informacje o leku Polivy

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

 

O leku:


POLIVY (polatuzumab wedotyny) jest połączeniem (koniugatem) przeciwciała monoklonalnego anty-CD79b i leku antymitotycznego (monometyloaurystatyny E, MMAE). Koniugat ten dostarcza lek antymitotyczny do wnętrza nowotworowo zmienionych limfocytów B, powodując ich śmierć, poprzez zahamowanie podziału i indukcję apoptozy.
 
Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Wskazania:

POLIVY w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym/opornym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (ang. diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL), którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.

Postać leku:

- Polivy, 140 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
- Polivy, 30 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

▼Produkt leczniczy jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. 

Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301; fax:+ 48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, fax +48 22 345 18 74 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym https://www.roche.pl/pl/bezpieczenstwo-produktow/zglaszanie-dzialan-niepozadanych.html.

Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Polivy