Gazyvaro (obinutuzumab) 

 

Szczegółowe informacje o leku Gazyvaro

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

 

O leku:


GAZYVARO to rekombinowane, humanizowane, glikozylowane przeciwciało monoklonalne typu II otrzymywane metodą inżynierii genetycznej. Przeciwciało to działa bezpośrednio na antygen CD20, zlokalizowany na powierzchni niezłośliwych i złośliwych limfocytów pre-B oraz dojrzałych limfocytów B. W porównaniu do przeciwciał typu I, obinutuzumab charakteryzuje się większą zdolnością indukowania bezpośredniej śmierci komórkowej, przy jednoczesnym ograniczeniu cytotoksyczności zależnej od dopełniacza, po zastosowaniu równoważnej dawki.

Gazyvaro jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów:

  • z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową (PBL),
  • z wcześniej nieleczonym zaawansowanym chłoniakiem grudkowym (FL),
  • z chłoniakiem grudkowym (FL), u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby.
 
Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Gazyvaro 1000mg koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Gazyvaro